O projekcie

Mikroprojekt Nr 10: “Promocja mozliwosci rozwoju turystyki mlodziezowej na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski” / Promotion of opportunities for the development of youth tourism on the border areas of Ukraine and Poland

W ramach projektu parasolowego
Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa obwodu Lwowskiego oraz województw Podkarpackiego i Lubelskiego

Wykonują organizacja pozarządowa „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej” (Lwów, Ukraina) i Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie (m.Byalystok, Polska)

Ogólnym celem Projektu Parasolowego jest poprawa kulturowej, społecznej, gospodarczej i klimatu inwestycyjnego w regionie transgranicznym Ukrainy i Polski w związku z rozwojem turystyki przyjazdowej i krajowej.

Celem mikroprojektu jest tworzenie korzystnych warunków informacyjnych dla rozwoju turystyki młodzieżowej na polsko-ukraińskim pograniczu w oparciu o wzajemne doświadczenia z partnerów. Pojęcie „Turystyka mlodziezowa” w kontekście tego projektu obejmuje mikro- turystykę rowerową, autostopem, pieszą, ekologiczną, historyczną dla udziału młodych ludzi w wieku poniżej 35 lat.

Cele szczegółowe mikroprojektu to:
1. Wsparcie informacyjne potencjalnych turyśtów młodzieżowych;
2. Zachęcanie społeczności lokalnej do świadczenia usług dla krajowych i zagranicznych młodych turystów;
3 . Promocja regionu transgranicznego w celu zwiększenia ruchu turystycznego.

Osiągnięcie celów mikroprojektu zwiększy wjazdowych krajowych potoków turystycznych młodzierzawych, które będą miały pozytywny wpływ na inwestycyjną, kulturową i gospodarczą atrakcyjność regionu.
Ożywienie turystyki będzie sprzyjać stworzenu warunków dla trwałego rozwoju terytorium, wzmocni odpowiedzialną postawę władz lokalnych do rozwoju elementów infrastruktury informacyjnej i atrakcji turystycznej pogranicza.
Dostępność trasy dla transgranicznych i krajowych turystów spowoduje konieczność zachowania w atrakcyjnym stanu zabytków kulturowych i historycznych, ochrony środowiska.

Dostępność pomocy informacyjnej i mozliwosci infrastrukturalnego wsparcia szlaków turystycznych zwiększy ich atrakcyjność dla lokalnej i transgranicznej turystyki młodzieżowej oraz dla planowania i realizacji „odległych” wyjazdów turystycznych, które zwiększą integrację Ukrainy i otworzą ją do Europy .

Materiały mikroprojektu są częścią projektu parasolowego i zostaną wykorzystane do rozszerzenia mozliwości turystycznych transgranicznych terenów Ukrainy i Polski poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i promocyjnych projektu, promowania informacji z utworzone w ramach projektu strony internetowej, przez sieci społecznościowe, media i bezpośredni kontakt .

Microprojekt przewiduje w wyniku swojej realizacji rozwiązanie takich zadań:
1. Rozszerzeń zabezpieczenia informacyjnego szlaków turystycznych i tyrystów młodzieżowych;
2. Tworzenie bazy danych infrastruktury turystycznej, szczególnie dla turystyki młodzieżowej;
3. Podnosine poziomu zainteresowania społeczności lokalnych do świadczenia usług na rzecz krajowych i zagranicznych turystów młodzieżowych;
4 . Prowadzenie turystyki i działań promocyjnych w regionie transgranicznym.

W trakcie realizacji projektu grupy docelowe mogą nastapić przewidziane potrzeby i wyzwania:
1 .Niski poziom wsparcia społeczności lokalnych dla imprez promocyjnych
2 . Konieczność wsparcia wizowego dla ukraińskich partnerów
3 . Słabe wzajemna znajomość języków narodowych (w tym wyrazów specjanych)

Realizacja mikroprojektu jest ważna dla jego regionów jego realizacji, w oparciu o glówne kierunki rozwoju tych regionów, przyjętych w kluczowych dokumentach strategicznych. W szczególności, Strategia rozwoju obwodu Lwowskiego do 2015 roku jednym z celów strategicznych w zakresie stymulowania rozwoju infrastruktury widzi współpracę transgraniczną, w tym programów dwustronnych i szlaków turystycznych, a Strategia rozwoju Pidkarpacia oraz Strategia społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej do 2020 roku jednym z ośmiu kluczowych stref dzialan strategicznych widzi wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego oraz ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, więc mikroprojekt jest aktualny i bezpośrednio odpowiada deklarowanym potrzebom regionu.

Microprojekt przyczyni się do spełnienia zadań statutowych grup docelowych (w szczególności w zakresie tworzenia i rozpowszechniania informacji o zasobach turystycznych Ukrainy, popularyzacji i promocji swoich projektów rozwoju turystyki o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, promocji połączeń turystycznych wjazdowych oraz promujących rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej w obwodzie Lwowskim, promocji i popularyzacji krajowych produktów turystycznych wsrod turystów ukraińskich i zagranicznych), jak rowniez podnoszenie poziomu informacyjnego głównych beneficjentów na temat infrastrukturalnych i regionalnych historycznych skladowych proponowanej trasy.